top of page

תקנון אתר

תקנון תנאי שימוש בממשק ניהול בענן חברת א. מאליבו בע"מ

 

משתמשים נכבדים

ברוכים הבאים לפורטל הניהול (להלן "האתר") של חברת א. מאליבו בע"מ (להלן "החברה")

ככל ומסמך זה מנוסח בלשון זכר הרי הדבר נעשה מטעמי נוחות אך הוא מתייחס באופן שווה לגברים ונשים.

 

הסכמה לתנאי השימוש

בעצם השימוש באתר הנך מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך תנאי שימוש זה (להלן "תנאי השימוש") וכמובן הסכמתך להוראות כל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו לפי הפרטים המופעים תחת הכיתוב "צור קשר".

 

כללי 

אתר ZETOYS (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל השייך לחברה.

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר לתושבי ישראל כגון מוצרי פנאי לכל הגילאים.

כל המבצע פעולה /שימוש באתר מצהיר בזה כי הינו מודע לתקנון האתר, הוראותיו ולכללי ההשתתפות באתר מקבלם ומסכים להם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

מטרת הוראות תקנון זה ותנאיו הינה להגדיר את זכויות וחובות הלקוח /משתמש באתר בכל הקשור לשימוש בו ו/או לרכישת המוצרים הנמכרים בו ותנאי רכישתם.

 

הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

ניתן לרכוש מוצרים באתר 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למעט כאשר האתר הושבת לצרכי לצורך תחזוקתו ו/או עקב תקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.

במקרים כאמור לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן קבוע או זמני על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה עקב כך כל טענה ו/או תביעה ו/או כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

 

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. עצם מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב. שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

 

המוצרים הנמכרים

 המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרי פנאי לכל הגילאים.

כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות, אלא אם מצוין אחרת בעמוד המכירה ובתיאור המוצר.

לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר/משחק מסוים, אם זה אזל או אינו במלאי שלה.  החברה רשאית להודיע על ביטול העסקה, או להציע ללקוח מוצר/משחק חלופי.

לחברה הזכות להגדיל ו/או להקטין ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים והמשחקים אותם היא מציעה למכירה, לרבות שינוי תנאי המכירה, והכל על פי שיקול דעתה והמוחלט.  

מובהר ללקוחות משתמשי האתר כי המוצרים המוצעים למכירה באתר כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם במקומות אחרים או באתרי אינטרנט אחרים.

 

המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים

החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחיבות את החברה או האתר.

במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים. תמונות המוצרים באתר הן לצורך המחשה בלבד.

 

מחירים

המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי החברה, יקבע המחיר שבספרי החברה. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברה בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברה על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר. 

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר. 

 

אופן השתתפות במכירה רגילה באתר ZETOYS

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לחברה לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. 

פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת.......

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.

שימושים אסורים באתר

הלקוח ו/או המשתמש באתר אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים כגון להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים בו ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכנו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

שימוש באתר או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר החברה שימוש הגון וראוי לצרכי צפייה בתכניו ובמוצרים והמשחקים המוצגים בו ו/או לביצוע רכישה באתר. כל שימוש אחר באתר יהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר אותו /או לתבוע פיצוי בגינו

 

חיובים ותשלומים

החברה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

 

אספקה ומועדי אספקה

מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

חברת ההובלה אינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו באתר ליישובים ו/או לכתובות המצויים במקומות שלא ניתן להגיע אליהם עקב סיבות ביטחוניות ובכל מקרה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר או מי מטעמם עקב כך.

אם הלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י החברה, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי החברה.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

אספקת המוצרים/משחקים שנרכשו באתר תבוצע אך ורק ללקוחות בגבולות מדינת ישראל ושטחה (לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית). מובהר כי לא ניתן יהיה לספק מוצרים/משחקים ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית וללקוחות לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך.

 

אחריות ושרות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות. 

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

בכל מקרה, אין לאתר או לחברה שום אחריות, בשום צורה שהיא, על חלקים שנאבדו/חסרים בשחקים/מוצרים ולא תוכל להתבצע שום פניה/טענה/בקשה להשלמת חלקים על רקע חוסר חלקים להנהלת האתר. כל בקשה להשלמת חלקים תיעשה ישירות מול היצרן בחו"ל.

באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.  

החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה באתר האינטרנט ו/או איסוף המוצרים ו/או בשל איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים.  

החברה אינה אחראית על פגם ו/או שבר ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

אחריות החברה ככל וחלה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.   

החברה אינה אחראית כלפי הלקוח או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם ללקוח או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.

אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר.

החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחות בלבד, למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לפורטל או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.

מבלי לגרוע מתנאי מדיניות הפרטיות של החברה, כל מידע הנמסר ע"י לקוח ו/או נאסף אודותיו בעת השימוש באתר ובתוכנו, במישרין או בעקיפין, הינו מרצונו ובהסכמתו של הלקוח וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה.

הלקוח אינו נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם יבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא יוכל ליהנות מחלקים מסוימים באתר ו/או להשתמש בשירותים או בפונקציות שמציעה החברה באמצעות האתר, כולם או חלקם. מובהר כבר עתה כי ככל ומידע שנמסר יידרש להשלמת פעולה המבוקשת על ידי הלקוח, לדוגמא רכישת מוצר או העברת תשלום, אזי ניתן יהיה להעבירו לצד שלישי למטרת השלמת הפעולה (לרבות חברת סליקת אשראי חיצונית).

  

ביטולים 

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הרכישה עוד טרם שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות החברה, או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

ביטול הזמנה ע"י החברה לפני משלוח המוצר- במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   

א. ביטול לאחר בצוע הזמנה  

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר עם שרות לקוחות החברה, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר חזרה אל מחסני החברה: רחוב דליה רביקוביץ' 5, ראש העין.

ב. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר 

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר והודעה לספק, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

אם ביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, זכאית החברה, מכח הוראות החוק להגנת הצרכן   לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה ממנה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הלקוח.

 

ג. תנאי החזרת מוצר 

רק מוצר/משחק המצוי באריזתו המקורית שלא נפתחה ניתן יהיה להחזיר לאתר. (אם השקית הפנימית של המשחק ו/או המוצר נפתחה אותו פריט לא יתקבל חזרה).

שרות לקוחות 

 

לרשות הלקוחות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של החברה

המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. 

למוקד ההזמנות ניתן להתקשר ל 055-9688255 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 16:00

בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י צוות המוקד.

 

קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

מובהר בזה כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על-ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים.

אין לחברה שליטה על או קשר עם אתרים אלה, והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות ו/או השירותים המוצעים באתרים אלה. הנך מוזהר בזה כי האתר עלול להיפגע מווירוס מחשב ועל הלקוח/משתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשבו.

 

בעלות וזכויות יוצרים

כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, קטעי גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, כמו גם סימני המסחר וכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא לרבות כל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של האתר (להלן "החומר המוגן"), הם רכושו הבלעדי של החברה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והוא מיועד לשימוש אישי בלבד ולא-מסחרי.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור ללקוח/משתמש להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם חומר כלשהו מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. על מנת שלא לפגוע במשתמשים האחרים באתר   ובזכויות החברה, מובהר בזאת כי אין לפרסם דבר מהדברים ומהמידע המצויים באתר ללא רשות מראש ובכתב מהחברה.

שם אתר האינטרנט ו/או כתובתו וכן סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם אם לאו), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא. 

הלקוח/משתמש מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של האתר ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע או לסייג מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין בקשר עם זכויות של החברה בקניינה הרוחני.

סימני מסחר

כל שם וכל סימן הנזכרים/מופיעים באתר מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר. אין בהצגת סימני המסחר של החברה ו/או המוצרים באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו. כל שימוש בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט. החברה תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.

לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים ו/או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עלולה לגרום להגשת תביעה אזרחית וייתכן אף כי יהיה בכך גם עבירה פלילית.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

 

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

מקום שיפוט והדין החל

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך,
ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין שיחול יהיה דין מדינת ישראל.

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש שבתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המבקר ו/או המשתמש באתר. לפיכך מומלץ לעיין בתנאי השימוש מעת לעת. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על ההסכמה לשינויים אלו. ככל ואין הסכמה לשינויים יש להימנע מהמשך שימוש באתר.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ומתחייבת לשמור עליה כמפורט להלן:

השימוש באתר דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש כל משתמש למסור מידע אישי בסיסי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. האתר נעזר ב"עוגיות" (Cookies) בקשר למשתמשים בממשק הניהול לצורך התפעול השוטף והתקין שלו.

במהלך ההצטרפות לפורטל על כל משתמש למסור את פרטיו האישיים כאמור לעיל. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר במועד הרישום לפורטל ו/או פרטים הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, ייאגרו במאגרי המידע של האתר.

המידע הנאסף באתר אינו מועבר, נמכר, או מופץ, והוא אינו משותף עם צדדים שלישיים כלשהם, אלא אם יידרש המידע כדין ע"י רשויות החוק מתוקף ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

בהתאם לבקשת משתמש/ים לקבל מהאתר מידע, הרי שמידע כזה יימסר כל עוד תהיה הבקשה בתוקף. כל משתמש יוכל לגרוע עצמו מרשימת התפוצה של המידע בכל עת באמצעות פניה לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל הלקוח, בהתבסס על השתייכותו לקבוצה שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז יהיה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

במקרה זה יימחק המידע הדרוש כדי לפנות ללקוח בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שהלקוח ביצע באתר - יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליו.


האתר עושה ויעשה כל שביכולתו למנוע חדירה לבסיס המידע של האתר על ידי גורמים זרים שאינם מורשים לכך. אך החברה אינה אחראית ככל ותהיה חדירה כזו.

תשומת לב המשתמש מופנית לכך כי באתר מצויים קישורים (לינקים) לאתרים אחרים שלא בהכרח מחויבים למדיניות שמירת הפרטיות שהאתר מחויב לה. גלישה ושימוש באתרים אלו הינה באחריות המשתמש לבדו והאתר, החברה ומי מטעמם אינו אחראי לגבי פעילות זו של המשתמש והוא עושה אותה על אחריותו הבלעדית. 

בכל שאלה או הבהרה לגבי מדיניות שמירת הפרטיות, אנא פנו באמצעות הדואר האלקטרוני. המצוין להלן.

החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם חברות סליקה אמינות ובעלות מוניטין בלבד ונוקט במאמצים סבירים ומקובלים מולן בכדי למנוע שימוש לרעה על ידן במידע המועבר אליהם על המשתמשים ואולם האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי חברות הסליקה ומי מהן במידע שהועבר להן, ככל ויעשה. 

מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר ופגיעה באתר ו/או משתמשים אחרים. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ותפעול האתר.

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המצוי בו. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון. החברה לא תהא אחראית לכל  נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהלקוח מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של החברה בהתאם.  

 

שונות 

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ו/או מבצעי פעולות באתר.

תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בין הלקוח לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר:

באתר החברה www.zetoys.co.il

או בטלפון: 055-9688255

או בדוא"ל:  zetoys2022@gmail.com     

 

מדיניות פרטיות
bottom of page